มดข่าว:กองบรรณาธิการข่าวและรายการเด็กเพื่อสร้างสรรค์สื่อชุมชน

806

การพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองท่ีดี มีความคิดสร้างสรรค์ คือ หัวใจสําคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน แห่งชาติ โดยรัฐบาลได้วางแนวทางการพัฒนาประเทศ ผ่านยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเป็าหมาย ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดังนั้นการสร้างความ เข้มแข็งของกลไกสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจาก สถาบันการศึกษา ชุมชน สื่อท่ีปลอดภัยและส่ือสร้างสรรค์ ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ให้มี จิตสํานึกด้านการมีส่วนร่วม ในฐานะผู้ดูแลชุมชนและสังคม ได้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตนเอง จึงเป็นแนวทางที่ควรได้รับ การส่งเสริมและสนับสนุน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ว่าด้วยการส่งเสริมและ พัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่มีเป้าหมายให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว สามารถเข้าถึงและ ใช้ประโยชน์จากส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เพ่ิมขึ้น อันจะได้เรียนรู้ พัฒนาตนเอง และครอบครัว พัฒนางาน และเกิด ความเข้าใจสังคมที่แตกต่างหลากหลาย โดยการสร้างนวัตกรรมและเนื้อหาที่เป็นทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งมีกระบวนการเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทั้งชุมชน เครือข่ายประเด็นปัญหา หน่วยงานรัฐ เอกชน กลุ่ม องค์กร ภาคส่วนต่างๆ

ในปัจจุบันสื่อมีอิทธิพลต่อเด็ก ทั้งในด้านความรู้ และด้านที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นการผลิตสื่อที่มีเนื้อ หากผ่านกระบวนการ”บรรณาธิการ” ที่มีระบบการผลิตและคัดเลือกโดยกลไกการมีส่วนร่วม นับเป็นเคร่ืองมือและวิธีการ อย่างหนึ่งที่ช่วยให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว เกิดการรู้เท่าทันสื่อ และเเฝ้าระวังสื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมไปกับ การสร้างฐานข้อมูล สร้างนวัตกรรมการทํางานในเชิงประเด็นที่สอดคล้องกับวาระการพัฒนาในพ้ืนที่

จากประสบการณ์ การทํางานของผู้จัดทําโครงการฯ ด้านการผลิตสื่อ และการบรรณาธิการเนื้อหา ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เด็ก เยาวชน ในสถาบันการศึกษา และเครือข่ายกลุ่มประชาชนทั่วไปในบทบาทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พะเยารัฐ (2546) วิทยุพะเยารัฐ (2556) โทรทัศน์ชุมชนพะเยาทีวี( 2559) ได้ค้นพบ ความตื่นตัวของเด็ก เยาวชน และเครือข่าย ในการ เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง มีผลงานสร้างสรรค์ยกระดับเป็นผู้ผลิต และช่วยเผยแพร่ผลงานให้แก่ชุมชน โดยส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านประเพณีศิลป วัฒนธรรมของท้องถิ่น จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ

ดังนั้นหากมีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน ซ่ึงเปรียบเหมือน “พลังมด” ตัวเล็กตัวน้อยท่ีมีอยู่ในชุมชน โดยเพิ่มความสามารถและเชื่อมโยงกลุ่มเด็ก เยาวชน ในพื้นที่เหล่านี้ ให้มีเป้าหมายด้านการทํางานสื่อชุมชน หรือประเด็นเน้ือหาท่ีเกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชนและครอบครัวร่วมกัน เชื่อมั่นว่าในอนาคต สภาพแวดล้อมด้านสื่อของเด็กและเยาวชนย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนาและสร้างสรรค์ประเทศต่อ ไป

ติดตามพลังมดข่าว:กองบรรณาธิการข่าวและรายการเด็กเพื่อสร้างสรรค์สื่อชุมชน ทางพะเยาทีวี ทีวีชุมชนเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น ได้ที่นี่ เร็ว ๆนี้