หน้าแรกพะเยาทีวีรายละเอียดโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ เด่นชัย-เชียงราย-พะเยา-เชียงของ

รายละเอียดโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ เด่นชัย-เชียงราย-พะเยา-เชียงของ

ข้อมูล : โครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทย Thailand Infrastructure

-

เส้นทางโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ จุดประสงค์หลักของโครงการนี้ คือการขนส่งสินค้า จากไทยไปจีน ผ่านช่องทางหลัก 2 ช่องทาง คือ – ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ) รายละเอียดมาตรฐานการก่อสร้างเส้นทาง- ระยะทางรวม 308 กิโลเมตร- เป็นทางรถไฟขนาด 1 เมตร- ใช้รางมาตรฐาน UIC 60 E1- รองรับน้ำหนักกดเพลาสูงสุด 20 ตัน รองรับรถไฟใหญ่สุดของการรถไฟ (รถจักร CSR)- รองรับความเร็วสูงสุด 160 กม/ชม- ใช้อาณัติสัญญาณ ETCS Level 1 ตามมาตรฐานทางคู่ใหม่ในโครงการมีอุโมงค์ทั้งหมด 4 แห่งคือ

– อุโมงค์ที่ 1 กม. 606+200-607+325 ระยะทาง 1.1 กิโลเมตร- อุโมงค์ที่ 2 กม. 609+050-615+425 ระยะทาง 6.4 กิโลเมตร- อุโมงค์ที่ 3 กม. 663+400-666+200 ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร- อุโมงค์ที่ 4 กม. 816+600-820+000 ระยะทาง 3.4 กิโลเมตรระยะทางรวมอุโมงค์ของโครงการ 13.4 กิโลเมตรมีสถานี 3 รูปแบบ คือ- สถานีขนาดใหญ่ จะเป็นสถานีระดับจังหวัด- สถานีขนาดเล็ก- ป้ายหยุดรถไฟโครงการใช้เวลาก่อสร้าง 5 ปี

เส้นทางมีดังนี้—

— อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด แพร่ ——- โครงการเริ่มต้นจากสถานีรถไฟเด่นชัย เป็นสถานีชุมทางใหม่ แล้วแยกออกไปทางตะวันออก ปรับปรุงสถานีเป็นสถานีขนาดใหญ่- สถานีสูงเม่น เป็นสถานีขนาดเล็ก กม. 547- สถานีแพร่ เป็นสถานีขนาดใหญ่ – สถานีแม่คำมี เป็นสถานีขนาดเล็ก กม. 572- ป้ายหยุดรถไฟหนองเสี้ยว กม. 584- สถานีสอง เป็นสถานีขนาดเล็ก กม. 590- มีอุโมงค์ 2 จุดต่อกัน ที่กม. 606+200-607+325 และ กม. 609+050-615+425—

— อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด ลำปาง ——- ป้ายหยุดรถไฟแม่ตีบ กม. 617- สถานีงาว เป็นสถานีขนาดเล็ก กม. 636- ป้ายหยุดรถไฟปาเตา กม. 642- มีอุโมงค์ ที่กม. 663+400-666+200—

— อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด พะเยา ——- สถานีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถานีขนาดเล็ก กม. 670- ป้ายหยุดรถไฟบ้านโทกหวาก กม. 677- สถานีพะเยา เป็นสถานีขนาดใหญ่ กม. 683- ป้ายหยุดรถไฟดงเจน กม. 689- ป้ายหยุดรถไฟบ้านร้อง กม. 696- ป้ายหยุดรถไฟบ้านใหม่ กม. 709—

— อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด เชียงราย ——- สถานีบ้านป่าแดด เป็นสถานีขนาดเล็ก กม.724- ป้ายหยุดรถไฟป่าแงะ กม. 732- ป้ายหยุดรถไฟบ้านโป่งเกลือ กม. 743- ป้ายหยุดรถไฟบ้านสันป่าเหียง กม. 756- สถานีเชียงราย เป็นสถานีขนาดใหญ่ กม. 771- ป้ายหยุดรถไฟทุ่งก่อ กม. 785- สถานีเวียงเชียงรุ้ง เป็นสถานีขนาดเล็ก กม.796- สถานีชุมทางบ้านป่าซาง เป็นสถานีขนาดเล็ก กม. 806 และแยกไปสถานีเชียงแสน- มีอุโมงค์ ที่กม. 816+600-820+000- ป้ายหยุดรถไฟบ้านเกี๋ยง กม. 829- ป้ายหยุดรถไฟศรีดอนชัย กม. 839- สถานีเชียงของ เป็นสถานีขนาดเล็ก กม. 853

รายละเอียดเส้นทางโครงการhttps://www.google.com/maps/d/viewer…

—ในโครงการจะมีการตัดกับถนนเดิมของประชาชน ซึ่งจะทำเป็นระบบปิด ซึ่งจะมีการก่อสร้างทางข้ามทางรถไฟและถนนออกจากกัน โดยมี 5 แบบคือ- สะพานทางรถไฟข้ามถนน 31 แห่ง- สะพานถนนข้ามรถไฟแบบตรง 53 แห่ง- สะพานรถไฟข้ามคลองชลประทาน 35 แห่ง- ถนนทางลอดทางรถไฟ 63 แห่ง

—การคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร ในปีที่เปิดให้บริการ 4,811 คน/ วันการคาดการณ์ปริมาณสินค้าในปีแรก แบ่งเป็น 2 กรณีคือ1. ถ้าไม่รวมการส่งสินค้าจากจีน 313,669 ตัน/ปี2. ถ้ารวมการส่งสินค้าจากจีน 1,603,669 ตัน/ปีมูลค่าการลงทุนโครงการทั้งหมด 79,619 ล้านบาทจากการประเมินมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ (EIRR) 13.31%การประเมินมีความคุ้มค่าทางการเงิน (FIRR) 1.02%รูปแบบการลงทุนที่ทำการศึกษา มี 2 รูปแบบ คือ- รัฐบาลลงทุน 100% มีความคุ้มค่าทางการเงิน (FIRR) 1.02%- รัฐบาลลงทุนงานโยธา และระบบควบคุม เอกชนลงทุนบำรุงรักษา และดำเนินงาน การรถไฟ เก็บรายได้ รัฐบาลมีความคุ้มค่าทางการเงิน (FIRR) -1.82%ซึ่งจากที่ดูตามนี้รัฐบาลควรเป็นผู้เดินรถเอง และให้การรถไฟเป็นผู้เดินรถ แต่อาจจะเปิดให้เอกชนเข้าร่วมเดินรถ

—รายละเอียดมติครม.ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอเด่นชัย อำเภอสูงเม่น อำเภอเมืองแพร่ อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ อำเภองาว จังหวัดลำปาง อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา และอำเภอป่าแดด อำเภอเทิง อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหลวง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอเด่นชัย อำเภอสูงเม่น อำเภอเมืองแพร่ อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ อำเภองาว จังหวัดลำปาง อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา และอำเภอป่าแดด อำเภอเทิง อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหลวง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา เป็นการกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางรถไฟ และทางและสะพานข้ามทางรถไฟ ตามโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอเด่นชัย อำเภอสูงเม่น อำเภอเมืองแพร่ อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ อำเภองาว จังหวัดลำปาง อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา และอำเภอป่าแดด อำเภอเทิง อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหลวง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน ซึ่งสำนักงบประมาณแจ้งว่าจะจัดสรรงบประมาณให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เมื่อร่างพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับแล้ว

ลิ้งค์มติครม. https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/37453 คาดว่าจะประกาศ พรฏ. เวนคืน เส้นทางนี่ในปี 64 และจะเปิดประมูลได้ภายในปี 64

Must Read

100 ปี คนจีนในพะเยา: พลวัตทางการเมืองและสังคม : จากงานวิจัยของ สุนทร สุขสราญจิต

File64602ดาวน์โหลด งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาเกี่ยวกับพลวัตทางการเมืองและสังคมของคนไทยเชื้อสายจีนในพะเยา ผ่านการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ งานวิจัยค้นพบว่า ตลอด 100 ปีที่ผ่านมา ชีวิตของชาวจีนพะเยาเคลื่อนไหวและต่อรองอยู่ภายใต้กรอบผลกระทบทางการเมือง และการสร้างรัฐ-ชาติของทั้งไทยและจีน ตลอดจนกระแสโลก กล่าวคือ ในช่วงเริ่มต้น เหตุผลที่ชาวจีนต้องเดินทางออกจากแผ่นดินใหญ่ก็เนื่องมาจากปัจจัยทางด้านการเมืองที่เกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายราชวงศ์ชิงกับฝ่ายปฏิวัติถงเหมิงฮุ่ยและต่อมาในนามฝ่ายก๊กมินตั๋งกับคอมมิวนิสต์ ตลอดจนการรุกรานจากญี่ปุ่น และปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม/เศรษฐกิจที่เกิดความแห้งแล้ง อดอยาก เมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทย พวกเขาก็เผชิญกับช่วงเวลาของการสร้างรัฐ-ชาติและชาตินิยม อย่างไรก็ตามเมื่อกระแสโลกหมุนไปในทางทุนนิยมและโลกาภิวัตน์ ประเทศจีนกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ และชาวจีนพะเยาก็ค่อยๆกลับมากุมฐานะนำได้อีก ในระยะหลัง ในชั้นลูกหลานจึงมีการรื้อฟื้นอัตลักษณ์ความเป็นจีนขึ้นมาอย่างซับซ้อน ข้อมูลจากงานวิจัยของ สุนทร สุขสราญจิต...