ประมวลสรุปเนื้อหาจากพื้นที่ด่านชายแดนไทย-ลาว บ้านฮวก อ.ภูซาง

2527

ด่านชายแดนไทยลาวบ้านฮวก ภูซาง พะเยา จังหวัดพะเยามีแนวเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตั้งแต่บริเวณบ้าน ฮวก หมู่ที่ 3 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง ถึงบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 16 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ เป็นระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร โดยมีช่องทางกิ่วหก (PB 502763) หมู่ที่ 12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นช่องทางที่ติดต่อระหว่างบ้านฮวก หมู่ที่ 12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา กับบ้านปางมอญ เมืองคอบ แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว เป็นที่ตั้งจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว บ้านฮวกเป็นช่องทางที่ราษฎรของทั้งสองประเทศสามารถเดินทางติดต่อค้าขายกันได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. โดยไม่มีการหยุดพักเที่ยง และจัดตลาดนัดทุกวันที่ 10 และ 30 ของทุกเดือน ณ บริเวณตลาดบ้านฮวก จุดผ่อนปรนแห่งนี้ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2536 ด่านชายแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดพะเยา ประมาณ 100 กิโลเมตร ตามถนนสาย พะเยา-จุน-เชียงคำ-ภูซาง บ้านฮวกเป็นประตูเข้าสู่แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ก่อนเข้าไปสู่หลวงพระบางสภาพพื้นที่ชายแดนส่วนใหญ่เป็นภูเขา อากาศดีมากเย็นสบาย และมีช่องทางธรรมชาติที่เหมาะสมกับการค้าชายแดนซึ่งเป็นช่องทางที่ประชาชนทั้งสองประเทศใช้เป็นเส้นทางสัญจรเข้า-ออก คือ “กิ่วหก”

ที่มา Freedom Life