ศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลเชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

1467

สมุนไพรตามบ้านของชุมชนมีมากมาย หลกหลายชนิดที่มีคุณค่าทางการรักษาสุขภาพ หากชุมชนสามารถนำมาบริหารจัดการใช้ประโยชน์ และนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยชุมชนเอง ก็จะเกิดประโยชนฺต่อการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และนำมาสามารถนำมาสร้างงาน สร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุได้อย่างดี ดังเข่นที่ตำบลเชียงบาน อ.เขียงคำ จ.พะเยา

ศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลเชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ตั้งอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน..พิกัด N 19.50806 E 100.28411 เป็นศูนย์รวมพลังของคนในชุมชน ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ,บริการแพทย์แผนไทย และส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยในชุมชน โดยความร่วมมือกันในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเขียงบาน โรงพยายาลส่งเสริมสุขภาพและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณ โครงการฝึกอบรม ยกระดับฝีมือการนวดแผนไทยแบะกาีอยรมการทำลูกประคบ อาบ อบสมุนไพรและการทำน้ำสมุนไพร.. การป้องกันและรักษาสุขภาพที่ดี การออกกำลังกายอย่างถูกต้อง ทานอาหารให้ครบทุกหมู่ เป็นความรู้ที่ทำให้ผู้สูงอายุที่นี่มีสุขภาพที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้ไม่เป็นภาระต่อลูกหลาน ถือได้ว่าที่นี่..เป็นแบบอย่างที่ดีที่เป็นต้นแบบที่ดีได้..ศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลเชียงบาน…