สด!อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงวัดติโลกอาราม

188

ถ่ายทอดสด คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงวัตติโลกอาราม ประชุมในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา