สภาประชาชนกับการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำอิงอย่างยั่งยืน

965

ภาคประชาชนในนาม สภาประชาชนลุ่มน้ำอิง กับบทเรียนจากการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำอิง โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ นำไปสู่ความยั่งยืนอย่างไร