การสร้างฝายชะลอน้ำ(ฝายแม้ว)..ของชุมชนบ้านต๊ำพระแล ม.11 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา