สร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร รุ่นทั่ 3

380

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร รุ่นทั่ 3 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 15 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

วิทยากรด้านการตลาดสินค้าเกษตร บรรยายโดย นายยุทธภูมิ นามวงศ์ พะเยาทีวี และ ปุย..จริยา วรรณพัฒน์ ประชารัฐ พะเยา ขอขอบคุณ สนง.เกษตรจังหวัดพะเยา…ที่มอบความไว้วางใจให้เรามีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร..