หาชมได้ยากภาพมุมสูงด่านบ้านฮวก

2463

นี่คือ วิดีทัศน์นำเสนอภาพรวมของด่านบ้านฮวก ก่อนได้รับการยกระดับเป็นด่านชายแดนถาวร

ก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอให้มีการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวร เนื่องจากได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) โดยมอบหมายกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ประสานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการเร่งรัดจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อดำเนินการเปิดจุดผ่านแดนถาวรระหว่างกัน และมอบหมายหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการบริเวณด่านพรมแดน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นจุดผ่านแดนถาวร จึงเป็นที่มาของนโยบายการเร่งรัดการยกระดับด่านชายแดนบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยกลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา

ขอบคุณ ดร.อดิศร เรือลม