อบรมสื่อมือถือกลุ่มท่องเที่ยวและชาติพันธุ์

414

พะเยาทีวี..อบรมการใช้ประโยชน์จากมือถือ เพื่อการจัดทำสื่อส่งเสริม เผยแพร่ข้อมูลหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฝึกอบรม จากเยาวชน ผู้นำชุมชน หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 50 คน ณ ดงหอหนองหล่ม บ.หนองหล่ม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา