อบรมเกษตรกร-ด้านการตลาดสินค้าเกษตร ที่ ตำบลแม่ปืม

1848

 

อบรมเกษตรกร ตำบลแม่ปืม-ด้านการตลาดสินค้าเกษตร โดยวิทยากร จากประชารัฐ คุณปุย..จริยา วรรณพัฒน์ และ วิทยากร จาก พะเยาทีวี..นายยุทธภูมิ นามวงศ์ ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ากรตลาด กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร จากตำบลแม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา การฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย การพัฒนาการเกษตร เมื่อวันอังคารที่ 19 มิย.2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ บ.สันหมื่นแก้ว หใมู่ที่ 15 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ซึ่งเกษตรกรมีสินค้าด้านผลผลิตทางเการเกษตร จึงควรมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่า สิ่งสำคัญจะต้องคำนึงถึงการพัฒนาและปรับปรุง ผลิตภัณฑ์,การรู้จักการตั้งราคา,การหาช่องทางการตลาด และ การส่งเสริมการตลาด ทั้งทางด้านตลาดออฟไลน์ และรู้จักการทำการตลาดออนไล์ โดยสามารถใช้สื่อที่ทำด้วยโทรศัพท์มือถือ.. ต้องขอขอบคุณสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ที่มอบความไว้วางใจให้แก่เราวิทยากร ที่ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนและให้ความรู้ที่มาจากประสบการณ์จริง…