เกษตรพะเยาลงนามความร่วมมือสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพ9อำเภอ

1766

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ระหว่างนายประเสริฐ สุทธิ์เตนันท์ เกษตรจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรกับประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ทั้ง 9 อำเภอ จำนวน 85 ชุมชน ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯชุมชนละ 300,000 บารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,500,000 บาท(ยี่สิบห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ 200 ปี สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา