เกษตรพะเยาสร้างชื่อนำทีมรับรางวัลเกษตรสร้างชาติที่กรุงเทพฯ

2145

งานเกษตรสร้างชาติ ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร  วันที่ 30 ส.ค. – 2 ก.ย. 61 ณ สวนลุมพินี สำนักงาน เกษตรจังหวัดพะเยาและเกษตรกรพะเยาที่เข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ งานเกษตรสร้างชาติ 50 ปี  ได้แก่ ๑. กลุ่มวิสาหกิจดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสร้อยศรีต.จุน อ.จุน ๒.เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน ได้รางวัลชมเชยระดับประเทศ เกษตรกรตำบลเจริญราษฏร์ อ.แม่ใจ และประกาศเกียรติคุณรองประธานคณะกรรมการอาสาสมัครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี

นอกจากนี้ ในส่วนสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา มีนายการุณย์ มะโนใจ นวส.ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าสัมมนา ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพฯ โดยมีว่าที่ร.ต ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอาสาสมัครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อส.กษ.)เพื่อวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562

ด้านกิจกรรม นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชม การจำหน่ายลำไยสดของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาคุณภาพลำไยบ้านต๊ำใน อ.เมืองพะเยา ผลงานการทำMOU ของกรมส่งเสริมการเกษตร กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการพัฒนาคุณภาพลำไย ทำให้มีขนาดผลโต(AA)สีเหลืองสวยโดยไม่ต้องอบกำมะถัน และกระจายผลผลิตออกหลัง(ล้า)ทำให้ได้ราคาขายสูงขึ้นกว่าปกติ ณ งานเกษตรสร้างชาติ ครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร