เกือบพร้อมใช้งานแล้ว !! การก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองเชียงราย- สู่เชียงแสน

1682

เกือบพร้อมใช้งานแล้ว !! การก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง สู่เชียงแสน แก้ปัญหาหารจราจรที่จะหนาแน่นในอนาคต รองรับการขนส่งสินค้า พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขยายโครงข่ายระบบคมนาคมในภูมิภาคในพื้นที่ 6 เหลี่ยมเศรษฐกิจ

เชียงราย ได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาเมืองเพื่อเป็นศูนย์กลางภาคเหนือตอนบนและประตูทางการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน มีการพัฒนาการจราจรและการขนส่งในพื้นที่ 6 เหลี่ยมเศรษฐกิจจากจีนตอนใต้ผ่าน สปป.ลาว ไทย เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย โดยใช้ศักยภาพโลจิสติกส์ทางน้ำคือท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 และถนนอาร์สามเอ ไทย-สปป.ลาว-จีนตอนใต้
ทำให้แนวโน้มการจราจรใน จ.เชียงราย จะมีความหนาแน่นยิ่งขึ้น จึงต้องมีการพัฒนาเส้นทางดังกล่าวอย่างเหมาะสม

กรมทางหลวงชนบทเองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาในอนาคตจึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างครั้งนี้เพื่อให้มีถนนเลี่ยงเมือง ซึ่งคาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและประหยัดเวลาในการเดินทางรวมถึงลดอุบัติเหตุได้ รวมถึงรองรับการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าด้วย ขณะเดียวกันสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขยายโครงข่ายระบบคมนาคมในภูมิภาค

สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายท่าเทียบเรือเชียงแสน บ้านสบกก ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จนถึงถนนพหลโยธิน ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว ระยะทาง 46.715 กิโลเมตร โดยเป็นทางเลี่ยงเมืองทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านพื้นที่ 9 ตำบล 4 อำเภอ คือ อ.เมือง ผ่าน ต.แม่ข้าวต้ม – ริมกก – ท่าสาย – ป่าอ้อดอนชัย อ.เวียงชัย ผ่าน ต.เวียงเหนือ เมืองชุม เวียงชัย อ.พาน ผ่าน ต.ธารทอง และ อ.แม่ลาว ผ่าน ต.จอมหมอกแก้ว

รูปแบบเป็นถนน 4 ช่องจราจร ไป-กลับ มีเกาะกลางเป็นร่อง ความกว้างช่องจราจรช่องละ 3.30 เมตร ไหล่ทางกว้างด้านนอก 2.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร ภายในเขตทางกว้าง 60 เมตร โดยมีท่อระบายน้ำทั้งทางลอดกลม ลอดเหลี่ยม และสะพาน

โดย..ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญาวันที่ 28 มิถุนายน 2559 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 ธันวาคม 2561 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน
งบประมาณในการก่อสร้าง 1,656,215,000 บาท (1,656 ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เป็นการก่อสร้างถนนเส้นใหม่แทนการขยายถนน เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยเฉพาะ เมื่อเข้าสู่ AEC รวมทั้งปริมาณการ ใช้รถยนต์จะมีมากขึ้นในเส้นทางสะพานข้ามแม่น้ำโขงไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 4 เชื่อม เชียงราย-สปป.ลาว-จีนตอนใต้ ซึ่งจะ ทำให้การจราจรแออัดมากกว่าในปัจจุบัน..

ล่าสุด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กพ.2562 ยุทธภูมิ นามวงศ์ ได้ติดตาม ความคืบหน้าของการก่อสร้าง รายงานสาธารณชนได้ทราบ และเตรียมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์เส้นทางนี้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของคนเมืองเชียงราย..