เชิญเที่ยวชมผลงานอาชีวะเกษตรแฟร์ ระหว่าง 9-13 กพ.2562 ณ วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีพะเยา

796

เชิญเที่ยวชมผลงานอาชีวะเกษตรแฟร์ ระหว่าง 9-13 กพ.2562 ณ วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีพะเยา ชมผลงาน นวัตกรรมการเกษตรมากมาย..

งาน “กว๊านพะเยามหานที ประเพณีเวียนเทียนกลางน้ำ อาชีวะเกษตรแฟร์ 40” วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จัดงาน “กว๊านพะเยามหานที ประเพณีเวียนเทียนกลางน้ำ อาชีวะเกษตรแฟร์ 40” ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

งาน “กว๊านพะเยามหานที ประเพณีเวียนเทียนกลางน้ำ อาชีวะเกษตรแฟร์ 40” การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพฯ ครั้งที่ 40 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ ทางการเกษตรของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรระดับประเทศ ซึ่งจะมีสมาชิกจากต่างประเทศ เช่น สมาชิกในกลุ่มอาเซียน เกาหลี ญี่ปุ่น จีน เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ กิจกรรมทางวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายในงาน ตลอดจนมีไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ยืนต้น แสดงในงานด้วย ซึ่งทางองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งนับเป็นพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระองค์ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดติดต่อกันจำนวน 30 ครั้งในคราวที่ผ่านมา

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการสัมมนาผลงานทางวิชาการ ของนักศึกษาสมาชิก อกท. ที่มีผลงานดีเด่นจากทั้ง 4 ภาค ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยมีการนำเสนอผลวิจัยดีเด่นต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดนิทรรศการในสาขาวิชาชีพต่างๆ การแสดงนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรม โดยสมาชิก อกท.จากทั้ง 4 ภาค

การประกวดส้มตำลีลา ร้องเพลงลูกทุ่ง โฟล์คซอง และขวัญใจโคบาล การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ 8 สาขาวิชา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร โดยคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์จากหน่วย อกท. ทั้ง 4 ภาค ประกอบด้วย ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการประกอบอาชีพ ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และด้านเทคโนโลยีการเกษตร นอกจากสมาชิก อกท.ทุกหน่วย มาร่วมจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการ อกท.ครั้งที่ 40

และในปีนี้ ยังมีสมาชิก อกท.จากต่างประเทศมาร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย Future farmers of Korea ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศในกลุ่มอาเซียน ประกอบด้วย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สปป.ลาว และกัมพูชา จังหวัดพะเยา

จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน จังหวัดพระเยาและจังหวัดใกล้เคียง ร่วม งาน “กว๊านพะเยามหานทีประเพณีเวียนเทียนกลางน้ำ อาชีวะเกษตรแฟร์ 40” ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2562 และร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562ตลอดจนเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของจังหวัดพะเยาด้วย..