พะเยาทีวี สืบค้นข้อมูลโครงข่ายถนนอาร์สามเอ เชื่อมต่ออำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ถึงจังหวัดพะเยา พบเบื้องต้นมีความคืบหน้าและบางส่วนอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบ ชมจากวีดิทัศน์โครงการฯของกรมทางหลวง