เยี่ยมไร่นาสวนผสมตามแบบ”โจน จันได”ของคนแม่ใจ

-

เยี่ยมไร่นาสวนผสมตามแบบ”โจน จันได”ของคนแม่ใจ

เกษตรอำเภอแม่ใจ

เกษตรอำเภอแม่ใจพาไปเยี่ยมสวนอาจารย์ศิรินทร์ทิพย์ วิชัยโน บ้านเลขที่ 270 หมู่ที่ 7 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยาข้าราชการบำนาญ ซึ่งน้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติ ทำไร่นาสวนผสม มีการปลูกข้าว ปลูกพืช มีแหล่งน้ำทั้งสระ และธนาคารน้ำใต้ดิน การกรองน้ำใช้ตามแบบของปราชญ์ชาวบ้าน โจ จันได การทำปุ๋ยหมัก การเลี้ยงไส้เดือน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ค่อนข้างชัดเจน

นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอแม่ใจ และน.ส.นริสรา กาวิวงศ์ นวส.ปฏิบัติการ รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตร รายงาน

เรื่องน่าสนใจ