หน้าแรกฅนพะเยาเยี่ยมไร่นาสวนผสมตามแบบ"โจน จันได"ของคนแม่ใจ

เยี่ยมไร่นาสวนผสมตามแบบ”โจน จันได”ของคนแม่ใจ

เกษตรอำเภอแม่ใจ

-

เกษตรอำเภอแม่ใจพาไปเยี่ยมสวนอาจารย์ศิรินทร์ทิพย์ วิชัยโน บ้านเลขที่ 270 หมู่ที่ 7 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยาข้าราชการบำนาญ ซึ่งน้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติ ทำไร่นาสวนผสม มีการปลูกข้าว ปลูกพืช มีแหล่งน้ำทั้งสระ และธนาคารน้ำใต้ดิน การกรองน้ำใช้ตามแบบของปราชญ์ชาวบ้าน โจ จันได การทำปุ๋ยหมัก การเลี้ยงไส้เดือน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ค่อนข้างชัดเจน

นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอแม่ใจ และน.ส.นริสรา กาวิวงศ์ นวส.ปฏิบัติการ รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตร รายงาน

Must Read

100 ปี คนจีนในพะเยา: พลวัตทางการเมืองและสังคม : จากงานวิจัยของ สุนทร สุขสราญจิต

File64602ดาวน์โหลด งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาเกี่ยวกับพลวัตทางการเมืองและสังคมของคนไทยเชื้อสายจีนในพะเยา ผ่านการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ งานวิจัยค้นพบว่า ตลอด 100 ปีที่ผ่านมา ชีวิตของชาวจีนพะเยาเคลื่อนไหวและต่อรองอยู่ภายใต้กรอบผลกระทบทางการเมือง และการสร้างรัฐ-ชาติของทั้งไทยและจีน ตลอดจนกระแสโลก กล่าวคือ ในช่วงเริ่มต้น เหตุผลที่ชาวจีนต้องเดินทางออกจากแผ่นดินใหญ่ก็เนื่องมาจากปัจจัยทางด้านการเมืองที่เกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายราชวงศ์ชิงกับฝ่ายปฏิวัติถงเหมิงฮุ่ยและต่อมาในนามฝ่ายก๊กมินตั๋งกับคอมมิวนิสต์ ตลอดจนการรุกรานจากญี่ปุ่น และปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม/เศรษฐกิจที่เกิดความแห้งแล้ง อดอยาก เมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทย พวกเขาก็เผชิญกับช่วงเวลาของการสร้างรัฐ-ชาติและชาตินิยม อย่างไรก็ตามเมื่อกระแสโลกหมุนไปในทางทุนนิยมและโลกาภิวัตน์ ประเทศจีนกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ และชาวจีนพะเยาก็ค่อยๆกลับมากุมฐานะนำได้อีก ในระยะหลัง ในชั้นลูกหลานจึงมีการรื้อฟื้นอัตลักษณ์ความเป็นจีนขึ้นมาอย่างซับซ้อน ข้อมูลจากงานวิจัยของ สุนทร สุขสราญจิต...