เล่าขานงานจาวบ้าน – เยี่ยมนาแปลงใหญ่ บ.สร้อยศรีพัฒนา ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา

526

พาท่านไปเยี่ยมกลุ่ม..วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชน ตำบลจุน อ.จุน จ.พะเยา ดีเด่นจนได้ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ หลายรางวัลระดับประเทศ รางวัล ศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวหอมมะลิ ชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับเขต (เขต 6) ประจำปี 2557 โดย นนยชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว ข้าวหอมมะลิบ้านสร้อยศรีพัฒนา ข้าวหอมมะลิ 100% ที่ปลูกโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่มาของ ข้าวหอมมะลิบ้านสร้อยศรีพัฒนา ข้าวหอมมะลิ 100 เปอร์เซ็นต์ ที่ปลูกโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านสร้อยศรีพัฒนา ปราศจากการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง เน้นการผลิตแบบอินทรีย์ เพิ่มคุณภาพข้าวด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่ผลิตขึ้นเองภายในชุมชน ด้วยความใส่ใจในการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นเพาะปลูก กระทั่งเก็บเกี่ยว ทำให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ หอม และนุ่ม จนได้รับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ประจำปี 2557 จากอธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งยังมีวางขายตามซุปเปอร์มาเก็ตชั้นนำ เรื่องราวชุมชน บ้านสร้อยศรีพัฒนา เกษตรกรที่ไม่เคยหยุดพัฒนาพันธุ์ข้าว การรวมตัวกันเป็นกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านสร้อยศรีพัฒนา ถือว่าเป็นการรวมตัวของกลุ่มชุมชนที่มีความแข็งแรงมาก เพราะเป็นกลุ่มชนชุมที่มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาดูงานอยู่ตลอดเวลา โดยทางหน่วยงานต่างๆ นั้นจะทำหน้าที่รวบรวมพันธุ์ข้าวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพะเยา ได้แก่ พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 กข 16 กข 6 และข้าวไรซ์เบอรี่ โดยรับซื้อจากเกษตรกรท้องถิ่นในราคาที่สูงกว่าตลาดทำให้เกษตรกรของบ้านสร้อยศรีพัฒนามีรายได้เพิ่มมากขึ้น ไม่เพียงเท่านี้ ทางหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องยังช่วยพัฒนาคิดค้นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนในการผลิตโดยเกษตรกรไม่ต้องซื้อยาฆ่าแมลงมาใช้และยังช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพด้วยตัวเอง เพื่อไปใช้ในนาข้าวของตน ผลของการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนั้นนอกจากจะช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อปุ๋ยแล้ว ยังช่วยเพิ่มคุณภาพของดินที่ใช้งานกันอยู่ด้วย เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปรับปรุงดินสู่หนทางตามธรรมชาติให้กับพื้นที่ของเกษตรกรสู่ความยั่งยืน บ้านสร้อยศรีพัฒนา จังหวัดพะเยา ข้าวอินทรีย์หลีกเลี่ยงสารเคมี ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ เพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน ข้าวอินทรีย์ หรือ Organic Rice เป็นข้าวที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นวิธีการผลิตที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี หรือสารสังเคราะห์ต่างๆ เป็นต้นว่า ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดโรคแมลงและสัตว์ศัตรูข้าวในทุกขั้นตอนการผลิตและในระหว่างการเก็บรักษาผลผลิต หากมีความจำเป็นจะใช้วัสดุจากธรรมชาติและสารสกัดจากพืชที่ไม่มีพิษต่อคน หรือไม่มีสารพิษตกค้างปนเปื้อนในผลิตผลในดินและน้ำ ในขณะเดียวกันก็เป็นการรักษาสภาพแวดล้อม ทำให้ได้ผลิตผลข้าวที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยจากอันตรายของสารตกค้าง ส่งผลให้ผู้บริโภคมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี หลักการผลิตข้าวอินทรีย์ ในการผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นระบบการผลิตข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด เป็นต้นว่า ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดโรค แมลง และสัตว์ศัตรูข้าว ตลอดจนสารเคมีที่ใช้รมเพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวในโรงเก็บ การผลิตข้าวอินทรีย์นอกจากจะทำให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยจากสารพิษแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลงพื้นที่เยี่ยมถ่ายทำเรื่องราวข้าวหอมมะลิบ้านสร้อยศรีพัฒนา หมู่ที่ 16 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา ข้าวหอมมะลิบ้านสร้อยศรีพัฒนาข้าวหอมมะลิ 100% ผลิตโดย กลุ่มปลูกข้าวหอมมะลิ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ ประเภทข้าวหอมมะลิดีเด่นระดับประเทศปี 2544 ทุกกระบวนการผลิต ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ปลอดจากการใช้สารเคมี เน้นการผลิตแบบอินทรีย์ ทำให้ข้าวมีคุณภาพ หอม และนุ่ม จนได้รับรางวัลดีเด่นต่าง ๆในระดับประเทศ ดังต้อไปนี้… รางวัลข้าวดีเด่น ปี 2543 เป็นปีแห่งการก่อตั้งกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสร้อยศรีพัฒนาปี 2544 รางวัลหมู่บ้านเพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพดีประเภทข้าวหอมมะลิดีเด่นระดับประเทศ ในปี 2544 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รางวัลศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่นประเภทข้าวหอมมะลิ ชนะเลิศอันดับ 3 ปี 2500 57 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตของเขต 6 ระวังศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่นประเภทข้าวหอมมะลิปี 2559 โดยอธิบดีกรมการข้าว รางวัล ที่ 2 การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดปี 2557แก่วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลจุน เลขที่ 86 หมู่ที่ 16 ตำบลจุนอำเภอจุนจังหวัดพะเยา รางวัลชนะเลิศ วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับภาคด้านการ จัดการโดยใช้ข้อมูลทางบัญชีปี 2558 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนตำบลจุน วันนี้..ได้เยี่ยมตัวอย่างครัวเรือนต้นแบบนาแปลงใหญ่ นางนงคราญ หวนอารมย์ ของบ้านสร้อยศรีแห่งนี้อีกด้วย… สนใจติดต่อ..กลุ่มข้าวหอมมะลิหมู่ที่ 16 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ติดต่อ นายหลั่น พวิสัตย์ โทรศัพท์ 081 777 6039 ตำแหน่งพิกัด โรงสีข้าว พิกัด N 19.34546 E 100.16999