เล่าขานงานจาวบ้าน-ไทลื้อสันปูเลย ชุมชนเข้มแข็ง

1865

เล่าขานงานจาวบ้าน-ไทลื้อสันปูเลย ชุมชนเข้มแข็ง เล่าโดย นางเพ็ญศรี ชื่นวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ก่อเกิดความเข้มแข็งของชุมชนไทลื้อแห่งนี้…ภายใต้การพัฒนาชุมชนโดยยึดหลักของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นำเสนอโดย นายยุทืธภูมิ นามวงศ์..