ด้วยเมตตาของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถระ) เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระนักปราชญ์แห่งเมืองพะเยา ผู้มีคุณูปการและบทบาทสำคัญในการพัฒนาจังหวัดพะเยา อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจและองค์อุปถัมภ์สถาบันปวงผญาพยาวและพะเยาทีวี โดยสมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา อย่างต่อเนื่อง

  • อนุญาตให้ใช้ชื่อ “ปวง” นามจริงของท่านเป็นชื่อของ สถาบันปวงผญาพยาว
  • อนุญาตุให้ใช้อาคารธรรมราชานุวัตร แก่สถาบันปวงผญาพยาว และสมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา เป็นสำนักงานและทำกิจกรรมต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • เมตตาสูงสุด คือ มาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจพะเยาทีวี เป็นระยะ

ด้วยความเมตตาดังกล่าว สถาบันปวงผญาพยาว และพะเยาทีวี โดยสมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา จึงตั้งปณิธานที่จะสืบสานแนวคิดการทำงานของท่าน  เพื่อยังประโยชน์แก่สังคมเมืองพะเยาต่อไป