เอกชนหนุนผู้ว่าฯฮีโร่ เดินหน้า 5 โครงสร้างพื้นฐานรองรับอนาคตพะเยายื่น ครม.สัญจรเร็วนี้

2424

รายงานข่าวจากศาลากลางจังหวัดพะเยา เช้าวันนี้ 30 สิงหาคม 2561 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ได้กล่าวในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเอกชน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานังคงเน้นย้ำยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา ได้แก่

1) การพัฒนาระบบคมนาคม การขยายผิวจราจรถนน  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  ศูนย์รับและกระจายสินค้าที่สามารถขนส่ง / เชื่อมโยงกับรถไฟรางคู่ และด่านบ้านฮวก

2) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรอินทรีย์

3) พะเยาเมืองซีเนียร์คอมเพล็ก เมืองสุขภาพ และเมืองผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการที่เกษียณมาพักอาศัย  หรือมีบ้านพักประจำในพื้นที่พะเยา

4) เมืองศูนย์การแพทย์ และการศึกษา เน้นพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา

5) การสร้างเครือข่ายเส้นทางคมนาคม และระบบขนส่ง 4 เส้นทางหลัก คือ

  • สายแพร่ – เชียงม่วน-เชียงคำ-เทิง
  • สายดอกคำใต้ – จุน -เชียงคำ
  • สายเชียงคำ -สายแยกเข้า อ.ภูซาง -จุดผ่านแดนบ้านฮวก
  • สายเชียงใหม่-ดอกสะเก็ด – วังเหนือ – พะเยา
นายจรัส สุทธิกุลบุตร

ด้านนายจรัส สุทธิกุลบุตร ตัวแทนภาคเอกชน กล่าวว่า ประชุมกรรมการจังหวัด(ประชุมหัวหน้าส่วนทั้งรัฐและเอกชน) ซึ่งมีการพุดคุยกันมาหลายเวที ทั้ง กรอ.จังหวัด การรับฟังจากหน่วยงานแบะการลงพื้นที่ วันนี้ท่านผู้ว่าจึงได้สรุปเพื่อกำหนดแผนแม่บท ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะ การประชุม ครม. สัญจรภาคเหนือ เร็วๆนี้

“โดยภาพรวมที่ผมเคยพูดมาหลายผู้ว่า เรื่องการวางทิศทางพะเยา 1. เศรษฐกิจพื้นฐานพะเยาคือ การเกษตร ต้องลดภาระ และเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขัน คือ การบริหารจัดการน้ำ และเครือจ่ายระบบโลจิสติกส์ 2. สร้างจุดขายรวมของพะเยา คือเมืองสุขภาพ ทั้งสินค้าและบริการ พะเยาเวลเนส 3. เปิดโอกาสเศรษฐกิจพะเยา ด้วยการเปิดด่าน พลิกเศรษฐกิจ และ 4. สร้างความยังยืน ต้องเชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัด และภูมิภาค  ซึ่งที่ท่านผู้ว่า คิดออกมา เป็นโครงการปะติดปะต่อ เพราะราชการต้องมีหน่วยเจ้าภาพ จึงจำแนกออกมาเป็น 5 โครงสร้าง โดยถนนและเครือข่ายโลจิสติกส์แต่ละเส้น มีเหตุมีผลที่เป็นหัวใจ” นายจรัส กล่าว