แถลงข่าวงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

1026

แถลงข่าวงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา..