แรงงานพะเยาผนึกกำลังช่วยผู้มีรายได้น้อย

1834

#อำเภอจุน  แรงงานพะเยาผนึกกำลังสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และสร้างความมั่นคงชีวิตให้กับผู้มีรายได้น้อย ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
วันนี้(17 สิงหาคม 2561)เวลา 09.30 น ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยเอก ไกร คำวงษา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมถักโครเชต์ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงในชีวิต ให้กับผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง จำนวน 20 คน
ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ใช้เวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ได้ระดมหน่วยงานในสังกัด เช่น สำนักงานประกันสังคม จัดหางาน แรงงานร่วมกันให้ความรู้ทั้งการประกอบอาชีพและการสร้างความมั่นคงชีวิตด้วยการประกันสังคม
สำหรับวัสดุฝึกและวิทยากรของการฝึกอบรมถักโครเชต์ครั้งนี้ ดร.เสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ นายกิติภพ ยะอ้อน ครูฝึกฝีมือแรงงาน เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีนางมยุรี ศรีคำตัน เป็นวิทยากรผู้ฝึกสอน
หลังจากพิธีเปิดแล้ว นายกิติภพ ยะอ้อน ได้ชี้แจงเรื่องงบประมาณ นางทองสุข สะพานแก้ว จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ชี้แจงเรื่องการประกันสังคมและนางสาวศรีสมร ตาปัญโญ จากสำนักงานแรงงานจังหวัดได้ชี้แจงถึงภารกิจและความสำคัญของการฝึกอบรม
ว่าที่ร้อยเอก ไกร คำวงษา กล่าวต่อว่า หลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว คาดว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้นำความรู้ไปพัฒนาตนเองให้มีอาชีพ มีรายได้ก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตต่อไป
(ภ/พ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยา )