โครงการพัฒนากิจกรรมทางกายศูนย์ต้นแบบและเครือข่าย ครั้งที่ 2 ชมรมผู้สูงอายุ 4 ตำบล

1933

โครงการพัฒนากิจกรรมทางกายศูนย์ต้นแบบและเครือข่าย ครั้งที่ 2 ชมรมผู้สูงอายุ 4 ตำบล ตำบลหนองหล่ม ตำบลบ้านถ้ำ ตำบลบ้านปิน ตำบลเวียง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลหนองหล่ม วัดชัยมงคล อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา