โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

900

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีระเบียบวินัย ตามรอยพระจริยวัตรของสมเด็จย่า ใฝ่ใจสืบสานงานพระราชดำริ มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในฐานะพลโลก… ปัจจุบัน..นายศาสตรา วงศ์จุมปู เป็น ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา