ไทลื้อ..ชาติพันธ์เข้มแข็งที่ ชุมชนสันปูเลย…ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

2425

ชุมชนไทลื้อสันปูเลย ก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่เป็นชาไทลื้อที่อพยพมาจาก 12 ปันนาประเทศจีน ในอดีต ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนมีบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชนชาวสันปูเลยอยู่กันอย่างฉันท์พี่น้อง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือกัน มีการรวมกลุ่มช่วยเหลือกันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้นแบบที่ดีด้านการทำงานแบบมีส่วนร่วม จนเป็นจุดเรียนรู้และศึกษาดูงานของคนทั่วประเทศ