“พะเยาเวลเนส”ในมุมมองจรัส สุทธิกุลบุตร

2025

ด้วยการผสานพลังจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในท้องถิ่น ตามแนวทาง “ประชารัฐ” มุ่งมั่นยกระดับจังหวัดพะเยา สู่การเป็น “พะเยา เวลเนส” (Phayao wellness) หรือ พะเยาเมืองแห่งสุขภาพ เหมาะจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นพรีเมียมเพื่อการดูแลสุขภาพ เพื่อคนทุกเพศทุกวัย ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมถึง เชื่อมโยงภาคเกษตร โดยเฉพาะ “ข้าว” ผลักดันเป็น Rice for wellness หรือข้าวเพื่อสุขภาพดี ส่งเสริมเป็นของฝากเด่นประจำท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เติบโต เกิดประโยชน์แก่ชาวพะเยาอย่างแท้จริง
หนทางจะไปถึงเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างไร? คุณจรัส สุทธิกุลบุตร CEO บ.ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้มาฉายภาพแนวทางขับเคลื่อน รวมถึง เผยถึงความร่วมมือกับ SME Development Bank ในการเติมความรู้คู่เงินทุน เพื่อผลักดันให้ จ.พะเยา ก้าวเป็น “พะเยา เวลเนส” ตามเป้าหมายที่วางไว้ให้สำเร็จ