เล่าขานงานชาวบ้าน..วิถีชนเผ่าลีซูที่ บ้านป่าเมี่ยง ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา

1092

เล่าขานงานชาวบ้าน..ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัฒน์วิถี บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 1 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา บ้านป่าเมี่ยง ก่อนปีพ.ศ 2505 เป็นชุมชนที่อาศัยของชาวเขาเผ่าม้ง โดยมีการตั้งถิ่นฐานเป็นหมู่บ้านและทำการเกษตรเลื่อนลอย ต่อมาต่อมามีกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าลีซูได้อพยพมาจากจังหวัดเชียงราย สร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแบบถาวร แทนเผ่าม้งจากนั้นก็มีการอพยพเข้ามาอยู่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆจนกลายเป็นชุมชน การเกษตรของชนเผ่าก็คือการปลูกฝิ่น ต่อมาทางราชการประกาศฝิ่น เป็นสิ่งเสพติดและผิดกฎหมาย จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๑๘ มูลนิธิไทยนอร์เวย์ เข้ามาส่งเสริมให้ปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า จนกลายเป็นพืชหลักที่คนในชุมชนบ้านป่าเมี่ยง ทำเพื่อเลี้ยงชีวิตมาจนถึงปัจจุบันนี้ บ้านป่าเมี่ยงมีพื้นที่ประมาณ 750 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงสูงจากระดับน้ำทะเล 1000 ถึง 1200 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี มีครัวเรือน 38 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 157 คน ประชากรในชุมชนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลายชาติพันธุ์มารวมกัน อาทิลีซู จีนฮ่อ ลั้ว อาข่า ลาหู่ ปะหล่อง และคนพื้นเมือง ประชากรนับถือศาสนาพุทธ อาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตที่สำคัญได้แก่ ชาและกาแฟ ท่านสามารถมาเยี่ยมชมและสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเขาหลากหลายเผ่าพันธุ์ที่อยู่อาศัยร่วมกันการปลูกชาและกาแฟและชมวิวทิวทัศน์ของทิวเขาที่สวยงาม สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ นายโสภณ ตระกูลพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้านป่าเมี่ยง โทร.090-9673058