การฝึกอบรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์ บ.แม่นาเรือ ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะ้ยา จ.พะเยา

371

การฝึกอบรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์ บ.แม่นาเรือ ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะ้ยา จ.พะเยา ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา โดย ดร.เสริมสกุล พจนการุณ ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา วิทยากร โดย อ.นงลักษณ์ นาเจริญ โทร.081-6734657 เมื่อวันที่ 2 ตค.2561