พาท่านเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่สาด หมู่ที่4 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย

812

พาท่านเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่สาด หมู่ที่4 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย ชมการปลลูกผักปลอดสารพิษออกจำหน่าย และที่นี่ยังเป็นจุดศึกษาดูงานของประชาชนทั่วไปด้วย..