แนะนำหมู่บ้านชนเผ่าม้ง บ.ปางม่วง หมู่ที่ 5 ต.หนองหล่ม อ.ดอคำใต้ จ.พะเยา

3083

แนะนำหมู่บ้านชนเผ่าม้ง บ.ปางม่วง หมู่ที่ 5 ต.หนองหล่ม อ.ดอคำใต้ จ.พะเยา…แนวความคิด
พี่น้องชาวม้ง…ถือว่า เป็นชนชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่ง ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่ช้านาน ม้งถือได้ว่า เป็นนักรบที่มีความสามารถ มีความชำนาญกับภูเขา เคยมีคำกล่าวว่า ฟ้าเป็นของนก น้ำเป็นของปลา ภูเขาเป็นของม้ง มีเอกลักษณ์ทางการแต่งตัวที่สวยงามมาก เรามาทำความรู้จักพี่น้องชาวม้งกันนะครับ…

ม้ง หรือ แม้ว เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตภูเขาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชาวม้งอพยพลงมาทางใต้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่สงบทางการเมืองและหาพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก ปัจจุบันมีชาวม้งอาศัยอยู่ในประเทศไทย เวียดนาม ลาว และพม่า

ม้ง หมายถึง อิสระชน เดิมอาศัยอยู่ในประเทศจีน ต่อมาชาวจีน เข้ามาปราบปราม เป็นเหตุชาวม้งได้อพยพลงมาถึงตอนใต้ของจีน และเขตอินโดจีน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และตอนเหนือของประเทศไทย ประมาณ พ.ศ. 2400 โดยมีสองกลุ่มได้แก่ ม้งน้ำเงินและม้งขาว ชาวม้งไม่ชอบให้คนทั่วไปเรียกว่าแม้ว โดยถือว่า เป็นการดูถูกเหยียดหยาม ประชากรของม้งในประเทศไทย มีมากเป็นอันดับ 2 รองจากกะเหรี่ยง ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามภูเขาสูง หรือที่ราบเชิงเขาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ ลำปาง กำแพงเพชร เลย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และตาก

แนะนำม้ง บ.ปางม่วง หมู่ที่ 5 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา บ.ปางม่วง เป็นสาขาของหมู่บ้านแม่พริก หมู่ที่ 5 หมู่บ้านตั้งอยู่บนทางไป อ.เชียงม่วนและ จ.น่าน มีประชากร จำนวน 100 หลังคาเรือน ประชากร จำนวน 500 คน ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าม้ง ได้มาตั้งหมู่บ้านตั้งแต่ปี 2542 อพยพมาจาก อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน.. ปัจจุบันบ้านปางม่วงได้นำศักยภาพ และความเป็นอัตตลักษณ์ของวสิถีชนเผ่าม้ง มาเป็นจุดขายในการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของวัฒนธรรมชนเผ่า เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวของตำบลหนองหล่ม…