เยี่ยมบ้านศิลปินเมืองพะเยา

347

..”เผยแพร่ผลงาน บริการชุมชน สร้างคนให้มีสุนทรีย”…นี่คือปณิธานการทำความดีของท่านอาจารย์สวัสดิ์ ธีรานุสรณ์

ที่ทั้งชีวิต ได้ทุ่มเทและอุทิศการทำงานการสืบสาน อนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านแก่เยาวชนในท้องถิ่นของตนเอง

หน้าที่บ้านเลขที่ 87 บ้านทุ่งกิ่ว หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการคัดเลือกบ้านศิลปินเมืองพะเยา ได้เยี่ยมบ้านศิลปินตามกิจกรรมเปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยา ประจำปี 2561 ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องและคัดเลือกศิลปินจังหวัดพะเยา

อาจารย์สวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยาสำเร็จการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เอกดนตรีศึกษา ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนอยู่ที่โรงเรียนพญาลอวิทยาคม จังหวัดพะเยา

อาจารย์สวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ผู้ซึ่งได้ซึมซับเอาศิลปะวัฒนธรรมและการดนตรีตั้งแต่ยังเยาวัย จนถึงปัจจุบันเป็นผู้ที่มีผลงานด้านกิจกรรมทางด้านดนตรี เป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างทุ่มเท เสียสละและจิตอาสา ในการสั่งสอนเยาวชนลูกศิษย์และเยาวชนครองท้องถิ่นให้เป็นผู้ที่มีสุนทรียด้านการดนตรี

จึงนับได้ว่าอาจารย์สวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ เป็นเพชรเม็ดเอกในการดนตรีพื้นบ้าน ที่จะสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมดนตรีไทย ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และในระดับนานาชาติ..ติดต่อ อ.สวัสดิ์ได้ที่ โทร.082-3869027