ฝึกอาชีพเสริม การทำเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ และอาหารว่าง

938

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม การทำเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ และอาหารว่าง ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ดำเนินงาน โดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา นายเสริมสกุล พจนการุณ ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา วิทยากร โดย นางสุพรรณี ศรีกันไชย วิทยากร จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 25 คน.. https://youtu.be/05mUPi3dAng