Dream Phayao-ChiangRai

Dream Phayao-ChiangRaiPost Covid-19

เราจะอยู่ร่วมกันในสถานการณ์โควิด-19 นี้อย่างไร ถ้ากำลังใจและการแบ่งปันยังมีอยู่ เราจะฟื้นฟูและพัฒนาเมืองของเราเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปด้วยกัน. มาฝันและลงมือทำกิจกรรม ที่นี่ เร็วๆ นี้

Category: ตระเวนข่าวชุมชน

เยาวชนอะตอมเชียงคำลุยช่วยผู้ยากไร้

เยาวชนอะตอมเชียงคำลุยช่วยผู้ยากไร้พาสมาชิกขนของบริจาคเพียบ รุ่นพี่เผยอยากปลูกฝังสิ่งดี ๆ ให้น้อง ๆ รุ่นหลัง กรกต สมจิตต์ ประธานกลุ่มเยาวชนอะตอม อ.เชียงคำ จ.พะเยา พร้อมด้วยสมาชิกกว่า 50 คน พร้อมกันนี้ทางนายประเสริฐ เจี๊ยะหลิม ประธานมูลนิธิสว่างพะเยาได้มอบหมายให้นายสิงห์คำ เชียงแรง เลขาฯของมูลนิธิและลูกชุดได้นำข้าวของอีกส่วนหนึ่งร่วมเดินทางไปบริจาคพร้อมกับกลุ่มเยาวชนอะตอมเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.เชียงคำ ทั้งนี้ทางนายอัครา พรหมเผ่า นายก อบจ.พะเยา ทราบข่าวการทำความดีของกลุ่มเด็ก...

หนูพุกใหญ่สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ในยุคโควิด

ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมฟาร์มหนูพุกใหญ่สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่ท้าทายผู้ที่กำลังมองหาอาชีพสร้างรายได้ในภาวะวิกฤตโควิดและภาวะภัยแล้งของจังหวัดพะเยา นายนิธิศ จิตนิยม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯพร้อมด้วยนายยุทธพล เป็งนวล จพง.สัตวบาล และว่าที่รต.ฤทธิโรจน์ ปัญญาวงศ์ จพง.สัตวบาลชำนาญงาน สนง.ปศุสัตว์อำเภอเมืองพะเยา ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลฟาร์มหนูพุกสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ ณ หนูพุกใหญาฟาร์มของครูพิงค์ บ้านจำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา จากการให้สัมภาษณ์ของครูพิงค์เจ้าของฟาร์มได้ให้ข้อมูลว่าได้ทำการเลี้ยงหนูพุกสายพันธุ์ของจังหวัดพะเยา โดยจับจากหนูในท้องนานำมาเลี้ยงในรูปแบบฟาร์มโดยหนูพุกมีอายประมาณ ๔ เดือนก็ผสมพันธุ์ได้ อุ้มท้องประมาณ ๒๑ วันก็คลอดลูกประมาณ ๑๐-๒๕...

ผ้าทอลายขอฯบ้านห้วยลานดอกคำใต้

นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ พร้อมนางมัลลิกา ทองเทพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายรุ่งนที คำเรืองฤทธิ์ อาสาพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงาน OTOP ติดตามการดำเนินงานกลุ่มทอผ้าบ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในการทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ให้มีความสวยงามและปราณีต ตามพระราชดำริ“ผ้าไทยใส่ให้สนุก” …สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน

ให้กำลังใจ”โคก หนอง นา โมเดล”อำเภอภูซาง

จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ในพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย นายพยอม ศรีจันทร์ หมู่ 10 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง...
00:02:47

กินดิบหูดับ! ปศุศัตว์เข้มความสะอาดเขียงหมู

อาการโรคเชื้อไวรัสในสุกรที่ติดต่อสู่คนจากการบริโภคในจังหวัดพะเยา ไข้หูดับ หรือ โรคติดเชื้อสเตรฟโตคอกคัส ซูอิส เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สาเหตุเกิดจากการกินอาหารที่ปรุงจากเลือดสุกรดิบ  ในจังหวัดพะเยา มีเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรพื้นเมือง 530 รายจำนวนสุกร 4,781 ตัวและเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรพันธุ์ 1,667 รายจำนวนสุกร 29,603 ตัว   การป้องกันในจังหวัดพะเยาปัจจุบัน โรงฆ่าสัตว์ต้องได้รับอนุญาตจากเทศบาลฯ หลังการฆ่าสัตว์สัตวแพทย์ได้ตรวจเนื้อและรับรองความปลอดภัยก่อนนำเนื้อสัตว์ออกไปจำหน่ายตามมาตรฐานกฎกระทรวงปศุสัตว์ที่กำหนดตามมาตรฐาน GMP ก่อนนำออกไปจำหน่ายจะสามารถลดปัจจัยเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้บริโภคได้ ติดตามรายงานจาก CTV สาขาสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา และ มดข่าวพะเยาทีวี
00:04:20

นกยูง คน ชุมชน ท่องเที่ยว

ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมของทุกปี จังหวัดพะเยาจะมีนกยูงเป็นจำนวนมากลงมาจากป่า และเข้าไปในพื้นที่พืชผลทางการเกษตรและสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน  หน่วยงานทุกภาคส่วนและชาวบ้านจึงร่วมมือกันแก้ไขปัญหานกยูงให้สามารถอยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้   การส่งเสริมเส้นทางอนุรักษ์ท่องเที่ยวนกยูงไทยเป็นหนึ่งในแผนส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาชุมชนและจังหวัดพะเยาต่อไป  ติดตามรายงานจาก CTV สาขาสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา และ มดข่าวพะเยาทีวี
00:05:06

ความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้

ความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ หลังเกิดการหยุดชะงักการก่อสร้างในปี 2561 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อม ทั้งสำรวจและออกแบบตามขั้นตอนมาเป็นลำดับ และเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างโดยมีแผนดำเนินการก่อสร้าง 6 ปี เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือให้พื้นที่การเกษตรในเขตอำเภอเชียงม่วน กว่า 28,000 ไร่ และเพื่อการอุปโภคบริโภค การประมง การท่องเที่ยว และยังสามารถบรรเทาอุทกภัย...
00:04:38

ปัญหาการใช้น้ำประปาในจังหวัดพะเยา

การใช้น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคของชาวบ้านในจังหวัดพะเยานั้นแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค การใช้น้ำจากการประปาชุมชน และการใช้น้ำจากประปาภูเขา ในพื้นที่พะเยาโดยส่วนใหญ่ ใช้การประปาชุมชน และเมื่อเข้าสู่หน้าแล้ง ก็จะประสบปัญหาน้ำขาดแคลน เช่น ชาวบ้านในตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา กระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ผู้บริโภคของชาวบ้านในพื้นที่ต่อไป จะเป็นอย่างไร ติดตามรายงานจาก CTV สาขาสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา และ มดข่าวพะเยาทีวี
00:03:38

ภูซางเตรียมรับมือภัยแล้ง!

สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในจังหวัดพะเยา ส่งผลกระทบต่างๆทั้งในภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ปีนี้อำเภอภูซาง ถือเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนัก  ส่งผลกระทบต่อพืชพรรณไม้สัตว์ป่า โดยพื้นที่ป่าไม้อุทยานแห่งชาติภูซาง มีแหล่งต้นน้ำที่ไหลลงสู่ลำน้ำเปื่อย เพื่อช่วยให้พอมีน้ำหล่อเลี้ยงต้นไม้และพื้นที่การทำการเกษตรในบางส่วนเท่านั้น ซึ่งน้ำจากลำน้ำเปื่อยจะไหลลงสู่แม่น้ำแม่ลาวและไหลลงสู่แม่น้ำโขง ปีนี้ลำน้ำเปื่อยได้แห้งขอดทำให้มีปริมาณน้ำน้อยลงไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรในภาคการเกษตรนั้นได้มีการทำนาข้าวเป็นส่วนใหญ่ลงมาคือกระเทียมและหอมและข้าวโพดเกษตรกรได้ใช้น้ำจากลำน้ำเปลือยที่ไหลผ่านทำการเกษตร ปริมาณฝนที่ลดน้อยลง และไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ทั้งเกษตรกร กรมป่าไม้ และกรมชลประทาน จึงร่วมหาแนวทางรับมือและแก้ไขปัญหา ด้วยการให้งดการทำนาปรังและลดพื้นที่การทำกระเทียมและหอมลง และจัดสรรน้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ติดตามรายงานจาก CTV สาขาสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา และ มดข่าวพะเยาทีวี
00:09:30

นวัตกรรมบ้านพักขยะ แปลงขยะให้เป็นบุญ

เทศบาลตำบลจุน  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา แม้จะมีพื้นที่ในการดูแลและให้บริการไม่มากนัก    แต่ก็ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะ  ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมา ขยะ ถูกบริหารจัดการโดยเทศบาล ซึ่งคงให้บริการ เก็บ ขนย้าย และฝั่งกลบหรือเผาทำลาย แต่ก็ไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์จำนวนขยะล้นเมืองที่มากขึ้น และมากขึ้น จนนำมาสู่เวทีความร่วมมือการแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกระหว่างชุมชนและภาคส่วนต่างๆ เบื้องต้น การออกกฎเทศบัญญัติ  การประกาศปิดบ่อขยะ  เป็นทางเลือกหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ หากในทางปฏิบัติไม่มีกิจกรรมหรือกระบวนการด้านการมีส่วนร่วมจากชุมชน โดยเฉพาะการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง  กลางทาง จนถึงปลายทาง โดยการนำขยะทุกประเภทไปสร้างมูลค่า...

ป่าชุมน้ำบุญเรือง

บทเพลงเพื่อชุมชน ในวาระเฉลิมฉลองรางวัลระดับโลกด้านการอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ ส่วนเวทียังเป็นป่าเขาและหาดดอนเหมือนเดิม นาคา สตูดิโอ.

บ้านปงใหม่ ตำบลทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา

#อำเภอภูซาง หมู่บ้านเล็กๆของคนพื้นเมืองหรือคนไทยวนที่ถูกโอบล้อมด้วยทิวเขาเป็นป่าต้นน้ำของอำเภอภูซาง นิยมการทำเกษตรกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ ผักพืชสมุนไพร เลี้ยงสัตว์และหาของป่า บ้านปงใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

เมนูสุดท้าทาย”ด้วงมะพร้าว”ย่าง!!

ด้วงมะพร้าว ด้วงสาคู ย่าง-สด เมนูสุดแปลก สุดอร่อย แนะนำโดย นิรันดร์ บีเค

เกษตรจังหวัดเตือนหนอนกระทู้ระบาดในเขตเชียงคำและปง

เกษตรจังหวัดพะเยาเตือนภัยการระบาดหนอนกระทู้ Fall Armyworm ในแปลงข้าวโพด อำเภอปงและเชียงคำ  จากการสำรวจเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ขณะนี้พบการแพร่ระบาดของหนอนกระทู้ Fall Armyworm ในพื้นปลูกข้าวโพดของอำเภอปง และอำเภอเชียงคำ ในบางพื้นที่แล้ว สามารถแพร่กระจายทางอากาศได้อย่างรวดเร็ว และมีโอกาสขยายพื้นที่การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของหนอนกระทู้ชนิดนี้ ในแปลงของท่านอย่างใกล้ชิดต่อไป ​ลักษณะของหนอนกระทู้ fall armyworm ระยะหนอน ส่วนบนของหัวมีแถบสีขาวเป็นรูปตัว Y หัวกลับ หลังและด้านข้างมีแถบสีขาวตามยาวลำตัว ปล้องท้องก่อนปล้องสุดท้ายมีจุดสีด...

หาดูได้ยาก!จิ๊ไฟก๋องหลัวตานหาพระเจ้าแต่ชาวไทลื้อบ้านล้ายังสืบสานอยู่

ชาวไทลื้อบ้านล้า สืบฮีต สานฮอย ทำพิธี “จิ๊ไฟก๋องหลัวพระเจ้า” ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสวันยี่เป็ง          เมื่อเวลา 21.30 น.ของวันนี้(22พ.ย.2561) ที่วัดล้า ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา นายจรัญ  กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอเชียงคำ เป็นประธานในการจุดไฟก๋องหลัวพระเจ้า ,จิ๊ไม้บาปในวันยี่เป็ง...

นานทีปีหนขายไม้ก้ำสรีต้นโพธิ์รายได้ดี

อาชีพสุดแปลก “ขายไม้สรี” 1 ปี มี 1ครั้ง สร้างรายได้กว่า 500-1000 บาทต่อวัน ชาวบ้านธาตุ ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา พร้อมใจกันนำไม้ค้ำสรี ( สะ-หรี)หรือไม้ค้ำศรี ซึ่งเป็นไม้เปา ไม้สา หรือไม้อื่นๆที่สามารถปลอกหรือลอกเปลือกได้ง่ายๆ มีลักษณ์เป็นง่าม ขนาดไม่ใหญ่มาก นำมาถวายวัด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อให้วัดนำไปใช้ทำพิธี...

ชาวบ้านเชียงคำ!สุดทนโรงงานส่งกลิ่นเหม็นและทำน้ำเน่าเสียกว่า 7 ปี

ชาวบ้านชัยเจริญ สุดทนดม ทั้งกลิ่นน้ำเน่าเสียและควันจากโรงงานมานานกว่า 7 ปี ร้องสื่อช่วย ด้านอุตสาหกรรมตูดร้อนรีบลงพื้นที่ฟันธง 60 วันต้องเรียบร้อย                 วันนี้(15 พ.ย. 61) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ หลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านชัยเจริญ ม.13 ต.น้ำแวน อ.เมือง จ.พะเยา กรณี บ.ฮุ้ยซิง อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย)จำกัด โดยมีนายหลุน เหลย ชาวจีนเป็นเจ้าของ บริษัท...

สุดยอด!ตำรวจเชียงคำใช้แอปฯPolice I lert U จับผู้ร้าย

ตำรวจเชียงคำ ทดลองใช้ แอปพลิเคชัน Police i lert u เพื่อช่วยเสริมศักยภาพ หมายเลขแจ้งเหตุ 191 จับผู้ต้องหาชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อ เพียง 10 นาที ผู้ต้องหาจนมุม วันนี้(26 ตุลาคม 2561 )...
00:14:55

ทึ่ง!!!หนุ่มหล่อพะเยาใช้กระบอกหลอกจับปลาไหล

กระบอกดัก "ปลาไหล" ...หรือบางพื้นที่จะเรียกว่า "บั้งลัน" ทำมาจากกระบอกไม้ไผ่ แต่ปัจจุบันหลายคนเปลี่ยนมาดัดแปลงใช้ท่อพีวีซีกันมาก ลองไปดูคลิบวีดีโอกันนะครับ ว่าเค้าทำกันยังไง #ใช้ชีวิตในป่ากับสราวุฒิ #บ้านไร่สายทอง

ชาวบ้านร้อง2เทศบาลหย่วนและเชียงคำปัดความรับผิดชอบไฟฟ้าในซอย

#เชียงคำ ชาวบ้านเดือดร้อน 2 ปี ไม่มีไฟส่องสว่างถนนยามค่ำคืน เพราะ 2 เทศบาลฯ อ้างไม่ใช่พื้นที่ตนเอง วอนช่วยแก้ปัญหา   วันนี้(4 ตุลาคม 2561) ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากตัวแทนชาวบ้านรายหนึ่ง( ขอสงวนชื่อ สกุล) บ้านมาง ม.4 ต.หย่วน...