00:03:26

เกษตรวิถีใหม่ 2 : ปรีชา ใจบาล เจ้าของสวนปรีชา

สืบทอดแนวทางของพ่อที่เป็นเกษตรกรทางเลือก ปรีชา ใจบาล เจ้าของสวนปรีชา พยายามเรียนรู้ทุกอย่างเพื่อเอาชนะข้อจำกัดต่างๆ ทั้งสภาพน้ำ และดิน และจิตใจของตนเองที่ต้องต่อสู้ ผลงาน มดข่าวพะเยาทีวี สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
00:03:10

ขอคืนพื้นที่ขายปลาส้มหน้ากว๊านพะเยา

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย เทศบาลเมืองพะเยาจะมีการปรับภูมิทัศน์ริมกว๊านพะเยา และพื้นที่ค้าขายบริเวณลานอนุสาวรีย์พญางำเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวโดย ใช้งบประมาณ  60 ล้านบาท   ก่อนหน้านี้ทางเทศบาลได้เชิญกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า มาพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และได้มีการขอใช้พื้นที่ดังกล่าว   ติดตามรายงานจาก CTV สาขาสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา และ มดข่าวพะเยาทีวี
00:03:48

ป่าช้าแดนซ์ : ไลฟ์สดขายของหน้าเมรุเผาศพ

โควิด 19 ส่งผลกระทบต่ออาชีพดีเจเปิดเพลงในร้านเหล้าร้านอาหารอย่างเลี่ยงไม่ได้ เมื่อรายได้ไม่มี แต่รายจ่ายยังมีเหมือนเดิม การไปเล่นดนตรีในป่าช้าของรัชพล เสาร์ไพสูญ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ตนเองมีเงินมาเลี้ยงครอบครัวแต่ยังช่วยให้ผู้ประกอบการค้าขายอื่นๆ ฝากขายของในเพจของเขาด้วย ผลงาน มดข่าวเชียงราย/พะเยาทีวี สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

มดข่าว:กองบรรณาธิการข่าวและรายการเด็กเพื่อสร้างสรรค์สื่อชุมชน

การพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองท่ีดี มีความคิดสร้างสรรค์ คือ หัวใจสําคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน แห่งชาติ โดยรัฐบาลได้วางแนวทางการพัฒนาประเทศ ผ่านยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเป็าหมาย ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นการสร้างความ เข้มแข็งของกลไกสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจาก สถาบันการศึกษา ชุมชน สื่อท่ีปลอดภัยและส่ือสร้างสรรค์ ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ให้มี จิตสํานึกด้านการมีส่วนร่วม ในฐานะผู้ดูแลชุมชนและสังคม...
00:03:02

เกษตรกรวิถีใหม่ 1 : ชินวัตร ตาไคร้ เจ้าของฟาร์มนาย ก

การทำฟาร์มระบบใหม่ต้นทุนสูงจริงหรือ คุ้มค่ากับสิ่งที่เราลงแรงหรือไม่ และการลาออกจากงานประจำมาเป็นเกษตรกร ท้าทายอย่างไร ชินวัตร ตาไคร้ เจ้าของฟาร์มนาย ก มีคำตอบ ผลงาน มดข่าวพะเยาทีวี สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
00:07:24

ตลาดโต้รุ่งหนองระบู เมืองพะเยา

https://youtu.be/UXjxAotOmMc ตลาดอาหารการกินกับชุมชนแยกกันไม่ได้ และถ้ามาเมืองพะเยา ที่นี่คือ อีกหนึ่งศูนย์กลางที่ผู้คนจะมาใช้ชีวิตร่วมกัน นี่คือ ผลงาน นิสิตสาขาสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา