Category:

กิจกรรมเครือข่าย

เครือข่ายภาคเหนือรณรงค์งดเหล้าในชุมชน

วันที่ 17 มกราคม 2564 นายวิจิตร ใหม่นา ผู้ใหญ่บ้านบ้านตุ่นใต้ หมู่ที่ 1 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา และคนหัวใจเพชรนำคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชุมชน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน คนหัวใจเพชร อสม. กลุ่มแม่บ้าน และเยาวชน ภายใต้การสนับสนุนของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ร่วมกันรณรงค์และเฝ้าระวังการการปฏิบัติตามกฎหมายและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านค้า ในชุมชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551...

ให้กำลังใจ”โคก หนอง นา โมเดล”อำเภอภูซาง

จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ในพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย นายพยอม ศรีจันทร์ หมู่ 10 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง...

พะเยาทีวี : ข้อเสนอจากตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สรุปรายงานจากเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พะเยาทีวี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปวงเสวนา อาคารธรรมราชานุวัตร วัดศรีโคมคำ ข้อเสนอจากกลุ่มตัวแทนกลุ่มภาครัฐ/เอกชน (ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีพะเยา) พะเยาทีวีเป็นสื่อชุมชน ควรสื่อสารให้เข้าถึงชุมชนทุกช่องทาง โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามช่วงวัย เพื่อการออกแบบรายการและเนื้อหาได้อย่างน่าสนใจ  ดังนี้ กลุ่มวัยเด็ก ได้แก่ รายการการ์ตูนเชิงสร้างสรรค์ และเกมเกี่ยวกับเด็ก  กลุ่มวัยรุ่น ได้แก่ รายการด้านการส่งเสริมอาชีพ รายการบันเทิง...

พะเยาทีวี : กับข้อเสนอการพัฒนาจากเครือข่าย

กลุ่มเนื้อหาและรูปแบบรายการ พะเยาทีวี ควรนำเสนอเนื้อหาที่มีความรวดเร็ว เท่าทันกับสถานการณ์ในชุมชน แต่มีความถูกต้อง ตรวจสอบได้  เช่น ข่าวภัยพิบัติ ข่าวปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ข่าวความเคลื่อนไหวของชุมชน ให้ชุมชนได้เข้าถึงในหลาย ๆ ช่องทางพะเยาทีวี ควรนำเสนอเนื้อหาที่ให้ความรู้และเป็นประโยชน์แก่คนในชุมชน เช่น ด้านประกอบอาชีพ ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สร้างความรับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตสื่อที่สร้างสรรค์ให้เท่าทันสื่อพะเยาทีวี ควรเป็นพื้นที่สื่อแห่งการเรียนรู้ เก็บรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ที่ดีของเมืองพะเยา ผลิตภัณฑ์ของดีในชุมชน...

Other Articles

Same Category