Fight เราจะก้าวข้ามผ่านโควิด 19 ไปด้วยกัน : วิสิทธิ์ บุญเรือง

ศิลปิน : วิสิทธิ์ บุญเรือง

ผลงานร่วมแสดงในนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องแสดงนิทรรศการหมุนเวียนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดแสดง 4 – 30 ธ.ค. 2563 เปิดนิทรรศการ 4 ธ.ค. 2563 เวลา 16.00 น.

เรื่องเล่าจากเอกสารรับมอบ ตอน บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง

ทุกปีเมื่อถึงวันที่ 5 มีนาคม ที่ลานพ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยาจะเต็มไปด้วยผู้คนที่มาจากทุกอำเภอในจังหวัดพะเยา จากหน่วยงานสถานศึกษา พ่อค้า คหบดี ต่างร่วมทำพิธี...

เวียงพะเยา : เกื้อพงษ์ ชัยดรุณ

เวียงพะเยาหรือเวียงปัจจุบัน ในเขตเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เวียงแห่งนี้มีรูปร่างลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านกว้าง 750 เมตร ด้านยาว...

ความแตกต่างระหว่าง “ส้วมหิน” กับ “ฐานโยนี”หรือ ฐานโยนีโทรณะ(ฐานศิวลึงค์)

ความสับสนที่ยังมีการถกเถียงกันของแผ่นหินที่มีรูกลมเป็นปล่องอยู่ตรงกลางและมีร่องรูปยาวรีไปทางตอนปลายของแผ่นหิน บ้างก็ว่าเป็นฐานโยนี บ้างก็ว่าเป็นฐานส้วมพระในสมัยโบราณ ซึ่งแผ่นหินที่ว่านี้ ขุดพบได้ตามวัดร้างต่างๆหลายแห่งในเมืองพะเยาโดยเฉพาะกลุ่มวัดอรัญวาสี จึงทำให้เกิดแนวความคิดหรือความเข้าใจว่า เมืองพะเยาคงได้รับอิทธิพลทางศาสนาฮินดูมาก่อนที่จะรับศาสนาพุทธภายหลัง และชาวพะเยาในอดีตคงมีการเคารพสักการะบูชาศิวลึงค์ เพราะมีการพบร่องรอยหลักฐานเป็นฐานศิวลึงค์หรือฐานโยนี อย่างไรก็ตามจากการศึกษาและพิจารณาตามข้อเท็จจริงพบว่า...

การอ่านและตีความใหม่ในจารึกพระญาสองแควเก่า(พระญายุทธิษฐิระ) ลพ.24

จารึกพระญาสองแควเก่าลพ.24 แต่เดิมเป็นจารึกที่ขุดพบได้ในเมืองพะเยา ภายหลังถูกขนย้ายไปไว้ที่อำเภอริม จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่และวันเดือนปีที่พบไม่ปรากฏหลักฐาน ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จ.ลำพูน จารึกหลักนี้ลักษณะวัตถุเป็นหินทรายรูปใบเสมา สภาพชำรุดแตกหักเหลือเพียงท่อนบน...

อ้างถึงพระลอ อยู่ล้านช้าง(ในลาว) พระเพื่อน พระแพง อยู่ล้านนา(ในไทย)

เว็บไซต์ ศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับ พระลอ อยู่ล้านช้าง(ในลาว) พระเพื่อน พระแพง อยู่ล้านนา(ในไทย) แม่น้ำกาหลง คือ...