Fight เราจะก้าวข้ามผ่านโควิด 19 ไปด้วยกัน : วิสิทธิ์ บุญเรือง

ศิลปิน : วิสิทธิ์ บุญเรือง

ผลงานร่วมแสดงในนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องแสดงนิทรรศการหมุนเวียนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดแสดง 4 – 30 ธ.ค. 2563 เปิดนิทรรศการ 4 ธ.ค. 2563 เวลา 16.00 น.

การอ่านและตีความใหม่ในจารึกพระญาสองแควเก่า(พระญายุทธิษฐิระ) ลพ.24

จารึกพระญาสองแควเก่าลพ.24 แต่เดิมเป็นจารึกที่ขุดพบได้ในเมืองพะเยา ภายหลังถูกขนย้ายไปไว้ที่อำเภอริม จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่และวันเดือนปีที่พบไม่ปรากฏหลักฐาน ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จ.ลำพูน จารึกหลักนี้ลักษณะวัตถุเป็นหินทรายรูปใบเสมา สภาพชำรุดแตกหักเหลือเพียงท่อนบน...

อ้างถึงพระลอ อยู่ล้านช้าง(ในลาว) พระเพื่อน พระแพง อยู่ล้านนา(ในไทย)

เว็บไซต์ ศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับ พระลอ อยู่ล้านช้าง(ในลาว) พระเพื่อน พระแพง อยู่ล้านนา(ในไทย) แม่น้ำกาหลง คือ...

เ สี ย ง เ พ รี ย ก จ า ก ใ จ...

๒ จากตาน้ำน้อยบนยอด”จี้ฟู” หิมาลัย หยู่ซู่ ฉิงไห่ รวมอาคู จาซู สองสายใย เป็น หลานซาง ยิ่งใหญ่ สายธารา หลานซาง หรือ...

ดนตรีเคียงโขง#1 : NaiNoi Sawasdee Acoustic

แม่น้ำโขงกำลังเผชิญปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปกป้องแม่น้ำโขงเป็นหน้าที่ของทุกคน เช่นเดียวกับศิลปิน นายน้อย ฟิงเกอร์สไตล์ อะคูสติก กีตาร์ ก็ได้บอกผ่านเสียงดนตรีไว้ริมฝั่งแม่น้ำช่วงต้นปี 2564...

เ สี ย ง เ พ รี ย ก จ า ก ใ จ...

แม่น้ำคือแม่พระคงคา จากสวรรค์ไหลลงมาเพื่อมนุษย์ ประหนึ่งหยาดน้ำใจใสพิสุทธิ์ หล่อเลี้ยงโลก ล่มชำรุด แล้งฤดี หน้าที่แม่น้ำคือฉ่ำไหล สายเลือดใหญ่ ผืนแผ่นดิน ทุกถิ่นที่ แหล่งอาหาร จากอกแม่ แผ่ไมตรี ให้สองฝั่งนที เขียวสดใส รำลึกหนึ่งแม่น้ำ...