เยี่ยมวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลจุน อ.จุน จ.พะเยา

1209

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลจุน อ.จุน จ.พะเยา เริ่มก่อตั้ง ปี พ.ศ. 2542 ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยมีสมาชิกแรกเริ่ม จำนวน ๒๗ ราย ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 136 ราย มีทุนเรือนหุ้นจำนวน 280,๐๐๐ บาท ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อลดต้นทุนในการทำนา ต่อมาได้มีการปรับปรุงและตัดต่อสายพันธุ์อย่างต่อเนื่องจนมีความชำนาญ

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลจุนได้มองถึงความรู้ความสามารถที่สมาชิกกลุ่มได้สั่งสมมา เป็นระยะเวลา 19 ปี มีความสามารถ และประสบการณ์ และทักษะในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างก้าวหน้า ประจวบกับพื้นที่มีความเหมาะสมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมถึงผลตอบแทนต่อชุมชนที่คุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยในการอนุรักษ์ป่าขุนน้ำห้วยสร้อยและอนุรักษ์ธรรมชาติให้อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน..

การรวมตัวของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลจุน สืบเนื่องมาจากประสบปัญหาดินเสื่อมสภาพ ผลผลิตต่อไร่ลดลง ต้นทุนในการผลิตสูง ทำให้รายได้ลดลงตามไปด้วย ฉะนั้น จึงเกิดการรวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เริ่มจากการปรับปรุงบำรุงดินให้ดีขึ้น โดยหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินเข้ามาส่งเสริมและให้ความรู้การปลูกปอเทือง เพื่อปรับปรุงบำรุงดินลดต้นทุนการผลิต

จากนั้น หน่วยงานของสำนักงานเกษตรอำเภอจุน ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร โดยการคัดเลือกแปลงนาสาธิตในการทำเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นดีเพื่อนำมาลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งผลิตเมล็ดพันธุ์นำมาใช้ในชุมชนโดยไม่ต้องสั่งซื้อจากภายนอกชุมชนและทำกันมาอย่างต่อเนื่อง

จึงเริ่มมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยจะมองเห็นได้จากพัฒนาการของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลจุน ได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป จึงได้ทำการส่งเข้าประกวดหมู่บ้านเพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพดี ประเภทข้าวหอมมะลิ ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๔๔ ซึ่งได้รับการพระราชทางรางวัลจากพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร