เล่าขานงานจาวบ้าน-โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา-พะเยาทีวี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีระเบียบวินัย ตามรอยพระจริยวัตรของสมเด็จย่า ใฝ่ใจสืบสานงานพระราชดำริ มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในฐานะพลโลก… สัมภาษณ์..นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สัมภาษณ์ โดย นายบุญชู กมุทมาโนชญ์ ประธานสมาพันธ์ เอส เอ็ม อี ไทย ภาคเหนือตอนบน 2