Sustainable Maejo Agro-Tourism Trails มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

365

เยี่ยมชมฐานพืชผัก..พืชสมุนไพร ตามเส้นทางท่องเที่ยวเกษตรแม่โจ เชียงใหม่ Sustainable Maejo Agro-Tourism Trails มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เส้นทางพืชพันธุ์ไม้ เส้นทางเกษตรอินทรีย์ และเส้นทางสัตว์เศรษฐกิจและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยรถราง เมิีอวันที่ 13 กพ.2562 ในงานแม่โจ้บู๊คแฟร์ 2019 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่…

เยี่ยมชมพิพธภัณฑ์วัฒนธรรมเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้..ภายใบ้านได้จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ด้านการเกษตร ประวัติแม่โจ้ และเรื่องราวแม่โจ้กับราชวงศ์ที่แม่โจ้ได้สนองงานมาเป็นเวลายาวนาน… ดำเนินการด้านภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมของอาคารพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งอาคารบ้านล้านนา อาคารห้องครัว อาคารยุ้งข้าว อาคารโรงมองตำข้าว อาคารจัดแสดงงานเกษตร อาคารจัดแสดงเครื่องหนีบอ้อย อาคารจำลองเรือนพักตองตึง พ.ศ.2480 อาคารเรือนธรรม แม่โจ้ 60 ปี จำนวน 9 หลัง.